Regulamin programu afiliacyjnego

 

Warunki korzystania z usługi i Regulamin programu sprzedaży partnerskiej konferencji online „Jak żyć w necie”.
1. Przystąpienie do programu partnerskiego jest jednoznaczne z akceptacją Warunków korzystania z usługi i postanowień zawartych w Regulaminie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo, do zmiany warunków korzystania z usługi. Wszelkie wprowadzone w trakcie programu zmiany podlegają Warunkom korzystania z usługi. Kontynuowanie korzystania z Programu po takich zmianach, jest jednoznaczne z akceptacją ze strony użytkownika wszystkich zmian, które zostały wprowadzone. Naruszenie postanowień zawartych w Regulaminie i Warunków korzystania z Programu, spowoduje natychmiastowe wykluczenie uczestnika z Programu partnerskiego. Wiąże się to z utratą wszelkich zaległych płatności z tytułu prowizji.
3. Warunki przystąpienia i korzystania z Programu:
– By przystąpić do Programu partnerskiego należy mieć ukończone 18 lat
– Konta zarejestrowane przez boty lub inne zautomatyzowane rozwiązania nie mogą brać udziału w Programie.
– Należy udostępnić swoje dane, takie jak: pełne imię i nazwisko, ważny adres email i wszelkie inne informacje niezbędne do dokończenia procesu rejestracyjnego
– Konto może być używane tylko przez osobę która je założyła. Dzielenie się danymi do logowania w Programie jest zabronione
– Odpowiedzialność za utrzymanie konta i chronienie poufności hasła leży po stronie osoby która je założyła. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody spowodowane nieprzestrzeganiem tego obowiązku w zakresie ochrony
– Jedna osoba prawna nie może utrzymywać więcej niż jednego konta
– Nie można używać Programu partnerskiego do celów nielegalnych lub niedozwolonych przepisami prawa.
4. Po zarejestrowaniu się w Programie partnerskim zostanie nadany dostęp do sytemu przez który będzie można umieszczać umieścić linki, bannery lub inne grafiki w swojej witrynie, newsletterze lub innych wiadomościach, wysyłanych do odbiorców.
5. Linki partnerskie powinny odnosić użytkownika na stronę oferowanego produktu. W przypadku sprzedaży produktu dokonanej za pośrednictwem zamieszczonego przez Ciebie linku afiliacyjnego, otrzymasz prowizję w wysokości 60% wartości zamówienia. Linki afiliacyjne są automatycznie śledzone i raportowane przez nasz system.
6. Prowizja nie zostanie przyznana, jeżeli nasz system nie wykryje, że sprzedaż nastąpiła za pośrednictwem dedykowanego linku. Zastrzegamy sobie prawo do dyskwalifikacji prowizji uzyskanych za pośrednictwem oszustw, nielegalnych lub zbyt agresywnych, wątpliwych metod sprzedaży lub marketingu.
7. Wypłata środków należnych uczestnikowi Programu, z tytułu prowizji nastąpi w ciągu 14 dni po wystawieniu faktury przez uczestnika.
8. Nie można kupować produktów przeznaczonych do własnego użytku poprzez linki partnerskie.
9. Obowiązki wynikające z przystąpienia do Programu partnerskiego
Przystępując do programu partnerskiego uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za:
– techniczne działanie swojej witryny i wszystkich powiązanych urządzeń
– upewnienie się, że wyświetlanie linków partnerskich w jego witrynie nie narusza jakichkolwiek porozumień między nim, a osobami trzecimi
– dokładność, prawdziwość i stosowność materiałów zamieszczanych w swojej witrynie (wszelkie materiały związane z produktem i informacje dotyczące linków specjalnych)
– zapewnienie, że materiały zamieszczone na jego stronie nie naruszają praw osób trzecich (np. praw autorskich, znaków towarowych, prywatności)
10. Czas trwania Programu partnerskiego
Do programu partnerskiego można przystąpić w każdej chwili. Moment rozpoczęcia współpracy jest potwierdzany mailowo.
11. Ograniczenia odpowiedzialności
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody pośrednie, szczególne lub wtórne (lub utratę dochodów, zysków lub danych) powstałych w związku z niniejszą Umową lub Programem, nawet jeśli zostaliśmy powiadomieni o możliwości wystąpienia takich szkód.

 

Zgoda na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku

§ 1
Przedmiot umowy

Uprawniony wyraża nieodpłatnie zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku przez Nabywcę.

§ 2

Sposób wykorzystania wizerunku

Zgoda obejmuje rozpowszechnianie wizerunku Uprawnionego w celu promocji konferencji online „Jak żyć w necie”.

§ 3

Brak wynagrodzenia

W zamian za udzielenie zgody Uprawniony nie otrzyma wynagrodzenia.

§ 4

Pozostałe postanowienia

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Umowa o zachowaniu poufności

§ 1
Przedmiot umowy

Umowa reguluje zasady zachowania poufności informacji przekazywanych sobie wzajemnie przez strony w związku z konferencją online „Jak żyć w necie”.

§ 2
Informacje poufne

1. Za informacje poufne strony uznają wszelkie przekazywane sobie wzajemnie informacje, strategie, pliki, dane, materiały, zdjęcia, teksty, nagrania wideo lub audio, kody źródłowe, skrypty, zwane dalej łącznie „Materiałami”, niezależnie od formy i sposobu ich przekazania drugiej stronie, za wyjątkiem tych Materiałów, co do których strona je przekazująca wyraźnie zaznaczy, że nie mają charakteru informacji poufnych.
2. Za informacje poufne strony uznają również warunki współpracy stron, w szczególności warunki finansowe.

§ 3
Obowiązek zachowania poufności

1. Informacje poufne mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu współpracy stron.
2. Strony zobowiązują się zachować informacje poufne w tajemnicy, tj. nie przekazywać ich jakimkolwiek osobom trzecim, nie ujawniać ich w jakikolwiek sposób oraz nie wykorzystywać informacji poufnych dla celów innych niż współpraca stron.
3. W razie naruszenia zobowiązania, o którym mowa w ust. 2 powyżej, strona, która dopuściła się naruszenia, zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Strona, której należna jest kara umowna, zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej karę umowną na zasadach ogólnych.

§ 4
Czas obowiązywania umowy

Umowa obowiązuje przez okres 1 roku od jej zawarcia.

§ 5
Pozostałe postanowienia

Wszelkie spory związane z umową będzie rozstrzygał sąd właściwy ze względu na siedzibę firmy e-kreatywnie Marek Aleszczyk.